แบบทดสอบ

 

การเขียนโปรแกรม

 

                                            การเขียนผังงาน1
                                  การเขียนผังงาน2
                       กระบวนการแก้ปัญหา

           ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
         การแสดงผลและการรับข้อมูล
                     โปรแกรมที่มีการควบคุมทิศทาง

                                โปรแกรมประเภทวนลูป(วนรอบ)